Available in: English
Việt Nam và Ngân hàng Thế giới: Mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và bền lâu
< Bắt đầu Kết thúc > | Phát lại

Legal | Site Map | Jobs | Contact
© 2012 The World Bank Group, All Rights Reserved
Fraud & Corruption Hotline
1-800-831-0463