Vietnam

This page in: Ngôn ngữ:

mapVIETNAM is an interactive map of socioeconomic data at the province and district level for Vietnam. Using Census data and periodical data from Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs and other related agencies, it offers data on several indicators alongside the poverty rates in that province/district.

In addition to the maps, data files for each province and district and general files for all provinces and districts with a detailed list of sources per indicator can be downloaded directly from the site.

These maps were developed by the World Bank. For more information, please contact: gdemombynes@worldbank.org

Disclaimer: This map was produced by Staff of the World Bank. The boundaries, colors, denominations and any other information shown on this map do not imply, on the part of The World Bank Group, any judgment on the legal status of any territory, or any endorsement or acceptance of such boundaries.

mapVietnam (bản đồ Việt Nam) là một trang bản đồ trực tuyến có khả năng tương tác với người sử dụng. Các bản đồ mô tả các đặc điểm kinh tế, xã hội ở cấp tỉnh và cấp huyện cho Việt Nam. Dữ liệu dùng để xây dựng bản đồ được lấy từ Tổng điều tra Dân số và Hộ gia đình và từ các báo cáo cung cấp bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan. Các bản đồ cung cấp thông tin về một số chỉ số chọn lọc và tỉ lệ nghèo ở cấp tỉnh và huyện.

Bên cạnh các bản đồ, các file dữ liệu cụ thể cho từng tỉnh và huyện cũng như file dữ liệu tổng thể (bao gồm thông tin chi tiết về nguồn dữ liệu) có thể được tải về trực tiếp.

Trang bản đồ này là sản phẩm của Ngân hàng Thế giới. Để có thêm thông tin, xin liên hệ: gdemombynes@worldbank.org

Miễn trừ trách nhiệm: Bản đồ này là sản phẩm của các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới. Đường biên giới, màu sắc, đơn vị và các thông tin khác được hiển thị trên bản đồ này không thể hiện hàm ý nào từ phía Ngân hàng Thế giới liên quan tới những phán quyết về tình trạng pháp lý của bất kỳ lãnh thổ nào cũng như sự chứng thực hoặc chấp nhận các ranh giới đó.